Låg risk – hur fungerar det?

Varför är P2P-lån en investering med låg risk?

P2P-lån beskrivs ofta som ett attraktivt investeringsobjekt på grund av att de ger hög riskjusterad avkastning.

Det låter ju bra, men vad innebär det egentligen?

Avkastning och risk går hand i hand

Det är lätt att stirra sig blind på avkastningen när man letar lämpliga investeringar. Men gör du det, glömmer du att möjligheten till hög avkastning ofta kommer i par med hög risk. Är du villig att riskera att förlora delar av eller hela ditt kapital, kan det finnas möjlighet att på relativt kort tid förränta det kraftigt. Lotterier är ett utmärkt exempel på extrem risk och möjlig avkastning.

Innan du börjar leta lämpliga investeringar, bör du därför bestämma dig för vilken risk du är villig att ta.

Ofta kopplas hög risk automatiskt till möjligheten till hög avkastning. Men det förhållandet är inte alls linjärt. Måttet ”riskjusterad avkastning” berättar hur hög risk investeraren behöver ta för att nå önskad avkastningsnivå. Ju lägre risken är i förhållande till avkastningen, desto högre blir den riskjusterade avkastningen.

Nästan helt riskfritt – vanligt sparande på banken

Sparar du dina pengar på ett bankkonto med statlig insättningsgaranti är du så nära riskfri det bara går.

När vi sparar på banken lånar vi egentligen ut pengarna till dem. Banken i sin tur lånar ut våra pengar mot ränta till personer och företag. Eftersom banken tar all risk vid utlåningen och eftersom insättningsgarantin täcker belopp upp till 1 000 000 kronor, är risken väldigt låg. Det speglas dessvärre också i räntan på bankkontot, som normalt ligger på mellan 0 och 1 procent, alltså till och med under inflationen.

Massor med risk på aktiemarknaden

Törs du riskera att förlora hela eller stora delar av ditt kapital, kan aktiemarknaden vara helt rätt för dig. Här kan du räkna med en årlig avkastning på mellan 7 och 11 procent.

Men den fina potentiella avkastningen kommer med en hake: börsen svänger ofta och mycket, och har du otur, har just din aktieportfölj blivit väldigt lite värd just när du vill ha tillgång till ditt kapital.

Risken för att investera på Stockholmsbörsen är ± 25 procent. Det innebär att börsen kan gå upp respektive ned 25 procent innan du får din genomsnittliga avkastning. Det kallas volatilitet. Ett vanligt antagande är att ju högre volatilitet desto högre risk, eftersom sannolikheten ökar för att du ska tvingas sälja dina aktier med förlust när värdet på dem hela tiden varierar.

Aktier kan alltså ge förhållandevis hög avkastning, men innebär också hög risk.

Så mäts risken för Sparlåns P2P-lån

De konsumentkrediter vi erbjuder ger en mycket hög avkastning i förhållande till risken: de ger alltså väldigt bra riskjusterad avkastning.

Detta har vi konstaterat med hjälp av SRRI-måttet, ett mått som används för att klassificera risken hos framför allt europeiska fonder. Med hjälp av SRRI-måttet har vi simulerat olika utfall och fått ut ett riskmått på en portfölj av konsumentkrediter.

Sparlåns krediter hamnar i kategori två, mitt emellan penningmarknadsfonder och en portfölj av svenska obligationer av bra kreditkvalitet.

Sparlåns P2P-lån jämfört med andra tillgångsslag

Riskskala Bilden visar Sparlåns konsumentkrediter samt genomsnittliga risknivåer för fonder.
*Beräkning av riskindikatorn är gjord enligt det standardiserade riskmåttet Synthetic Risk Reward Indicator, SRRI, framtaget av European Securities and Markets Authority, ESMA.

4 skäl till låg risk på P2P-lån

Den låga risken för Sparlåns konsumentkrediter beror i huvudsak på fyra faktorer.

1. Kreditvärdiga låntagare – Svenska privatpersoner är en mycket god säkerhet för en kredit. Vid sidan av en generellt hög betalningsmoral, finns ett robust ekonomiskt system för informationsinsamling, kreditupplysning, indrivning av skulder via inkasso och kronofogden. Detta i kombination med att det dessutom är mycket svårt att sanera befintliga skulder, gör att privatpersoner är en mycket bättre säkerhet än till exempel ett företag. Det syns också i statistiken över bankernas kreditförluster, vilka i genomsnitt har legat under 1 procent de senaste 10 åren.

2. Diversifiering – Sparare som investerar minst 5 000 kronor hos Sparlån får en riskspridning på minst ett till tjugo 1:20. Det innebär att insatt kapital lånas ut till minst 20 olika låntagare, och att varje låntagare får låna max 5 procent av kapitalet.

Diversifieringen minskar risken i portföljen avsevärt. Får en låntagare problem med återbetalningen under en tid, täcker räntan från övriga låntagare i portföljen upp.

3. Löpande amorteringar – Eftersom ditt utlånade kapital återbetalas löpande varje månad, minskar också risken för kreditförluster löpande. Om en låntagare får betalningssvårigheter, har en del av skulden redan återbetalats och en mindre del av ditt kapital är utestående.

4. Återvinningar – Normalt förbättrar låntagare som får problem med betalningarna sin likviditetssituation och kan återuppta betalningarna. Ett generellt mått i branschen säger att på hälften av de krediter bankerna redovisar som kreditförluster, så återupptar låntagaren betalningarna inom tolv månader. Resterande krediter återvinns jämte dröjsmålsränta över cirka sju års tid.

Detta gör Sparlån för att ytterligare minska riskerna

Sparlån arbetar hela tiden för att minska kreditrisken. Här hittar du mer information om kreditbedömning och om hur fakturering sker.

Du som investerar i P2P-lån via Sparlån tar ingen risk på Sparlån i sig. Vi lånar aldrig pengar av dig och skulle Sparlån gå i konkurs är dina pengar säkra eftersom avtalen sluts direkt med låntagarna.

https://www.sparlan.se/images/icon_200x200.png