Snabbmeny

Låg risk – hur fungerar det?

P2P-lån "peer-to-peer-lending" beskrivs ofta som ett attraktivt tillgångsslag att investera på grund av den höga riskjusterade avkastningen. Men vad innebär detta? Det går vi in närmare på här.

Avkastning och risk

När man pratar om investeringar är det väldigt lätt att enbart fokusera på avkastningen. Men det finns ett samband mellan avkastning och risk vilket många ofta glömmer. Och innan du gör en investering är det viktigt att först ta hänsyn till vilken du är villig att ta. Ett vanligt antagande är att en investering med låg risk ger en låg avkastning och en investering med hög risk ger en högre avkastning. Detta är en halvsanning. Högre risk ger ofta en möjlighet till högre avkastning, men det är ingen garanti. Den riskjusterade avkastningen är ett mått på hur mycket risk investeraren behöver ta för att nå önskad avkastningsnivå. Desto lägre risk i förhållande till avkastningen desto högre riskjusterad avkastning.

Vanligt sparande

Att spara sina pengar på ett sparkonto hos en bank med statlig insättningsgaranti är så nära riskfritt det kan bli. När vi sparar pengar på banken lånar vi de facto ut våra sparpengar till banken. Banken i sin tur lånar ut pengarna vidare till företag eller privatpersoner som betalar ränta för att få låna en viss summa. Eftersom banken tar all risk i detta fall och insättningsgarantin omfattar belopp upp till 1 000 000 kr är risken mycket låg. Som bekant erbjuder sparkonton dock inte någon ränta att skryta med ca 0–1%.

Aktiemarknaden

Om du istället väljer att placera dina sparpengar på aktiemarknaden kan du oftast räkna med en ungefärlig årlig avkastning på 7–11 %. Det som är värt att notera är att risken för att investera på Stockholmsbörsen är +/- 25 % vilket innebär att börsen kan svänga upp och ned 25 % innan du når din genomsnittliga avkastning. Om detta stämmer kan dina aktier alltså gå ned med 25 % innan de eventuellt stiger i värde igen. Dessa upp- och nedgångar kallas volatilitet. Ett vanligt antagande är att desto högre volatilitet desto högre risk, eftersom sannolikheten att du tvingas sälja dina aktier med förlust ökar. Aktier kan därmed ge en förhållandevis hög avkastning men eftersom volatiliteten är hög är även risken hög.

Så hur får man en Hög riskjusterad avkastning

Sparlån kommunicerar ofta att tillgångsslaget konsumentkrediter ger en mycket hög avkastning i förhållande till risk, det vill säga en mycket god riskjusterad avkastning. Med hjälp av SRRI-modellen, en modell som används för att klassificera risken hos framförallt Europeiska fonder, har Sparlån simulerat olika utfall och fått ut ett riskmått på en portfölj av konsumentkrediter. Sparlåns konsumentkrediter hamnar i kategori 2 vilket är mitt emellan penningmarknadsfonder eller en portfölj av svenska obligationer av god kreditkvalité.

P2P-lån jämfört med andra tillgångsslag

Riskskala Bilden visar Sparlåns konsumentkrediter samt genomsnittliga risknivåer för fonder.
*Beräkning av riskindikatorn är gjord enligt det standardiserade riskmåttet Synthetic Risk Reward Indicator SRRI framtaget av European Securities and Markets Authority ESMA.

Hur kan konsumentkrediter innebära så låg risk i förhållande till avkastningen?

Den låga risken för Sparlåns konsumentkrediter beror i huvudsak på 4 faktorer;

  • Kreditvärdiga svenska privatpersoner – Privatpersoner är i sig själva en mycket god säkerhet för en kredit. Sveriges robusta system för informationsinsamling, kreditupplysning, indrivning av skulder via kronofogden samt att det är mycket svårt att sanera befintliga skulder gör att privatpersoner är en mycket bättre säkerhet en till exempel ett företag. Som en jämförelse har bankernas kreditförluster de senaste 10 åren varit under 1 % i genomsnitt.
  • Diversifiering – Alla Sparlåns sparare som investerar mer än 5 000 kr får en riskspridning på minst 1:20. Detta innebär att insatt kapital lånas ut till minst 20 olika privatpersoner med max 5 % per låntagare. När utlåningen diversifieras minskar risken i portföljen. Om en kund får problem med sina betalningar under en tid så täcker räntan ifrån de övriga låntagarna i portföljen upp.
  • Löpande amorteringar – Sparlåns konsumentkrediter är annuitetslån. Detta innebär att låntagaren varje månad betalar tillbaka både ränta och amortering. Effekten av detta blir att risken för kreditförluster minskar för varje månad vilket betyder att vid tidpunkten då en låntagare eventuellt får betalningssvårigheter har de redan amorterat en del av skulden.
  • Återvinningar – Låntagare som får betalningsproblem förbättrar oftast sin likviditetssituation och kan återuppta återbetalningarna på sitt lån. Hur lång tid detta tar beror naturligtvis på den enskilde låntagarens situation men ett generellt mått använt i branschen är att på ca 50 % av de krediter som bankerna redovisar som kreditförluster återupptas betalningarna inom 12 månader. Resterande 50 % återvinns jämte dröjsmålsränta över ca 7 år.

Detta gör Sparlån för att minska riskerna ytterligare

Sparlån arbetar kontinuerligt för att minska riskerna. Här hittar du mer information om kreditbedömning och hur fakturering sker. Du som lånar ut pengar tar heller ingen risk på Sparlån. Sparlån lånar aldrig pengar av dig och skulle företaget gå i konkurs är dina pengar säkra eftersom avtalen sluts direkt med låntagarna.

https://www.sparlan.se/images/icon_200x200.png