Etik och moral

Etik och moral är viktiga delar av vår värdegrund och genomsyrar den dagliga verksamheten både i kundmötet och internt hos personalen. Vi står för god affärssed, konsekvent agerande och rättvis behandling av alla kunder. Vi vill vara en förebild för ansvarsfullt företagande och en förändringskraft i näringslivet.

Sparlåns riktlinjer för etiska affärer

1. En grundläggande och självklar regel är att Sparlån och de anställda följer de lagar och föreskrifter som på olika sätt reglerar verksamheten. Samtliga ledamöter av styrelsen, anställda och den som utför uppdrag å Sparlån vägnar utan att vara anställd i Sparlån ska i all sin verksamhet i och för Sparlån uppträda så att förtroendet för Sparlån upprätthålls.

2. Sparlåns syfte är inte att expandera kreditgivning till nya grupper utan att ge bättre villkor till dem som redan finns där.

3. Sparlån ska bedriva ansvarsfull kreditbedömning vilket innebär att krediter endast ska beviljas till kunder som har förutsättningar att återbetala lån inom avtalad löptid. Vid kreditgivning ska Sparlåns kredithandläggare bedöma kundens individuella förutsättningar och utgå ifrån dennes behov. Externa säkerheter eller höga marginaler kan inte kompensera en allt för svag återbetalningsfråga.

4. Sparlån ska inte profitera på kunder som hamnar i dröjsmål med betalningar. Sparlån ska i möjligaste mål hjälpa sina kunder att betala fakturor innan avgifter för inkasso etc uppstår.

5. Sparlån sätter rättvisa räntor och har intressegemenskap med sina kunder. Med detta menas att Sparlån inte ska sätta högre räntor än vad som kan anses skäligt utifrån en enskild kunds kreditvärdighet samt att Sparlåns intäkter ska uppstå ifrån affärer som är bra för dess kunder.

"Vi vill förändra finansbranschen och genom att ge konsumenterna större möjligheter att påverka och göra medvetna val. Då är det viktigt att vi har intressegemenskap med alla våra kunder och inte profitera på affärer som inte skapar värde för dem". Jonathan Klein, CEO.

6. Sparlån ska ej medverka i affärer avseende medel som kan misstänkas härröra från eller utgöra ett led i brottslig verksamhet. Sparlån ska inte heller genomföra affärer som de anställda inte förstår innebörden av.

7. Sparlåns anställda får inte dra otillbörlig fördel av den kunskap om den finansiella marknaden som de får i sin verksamhet. Alla anställda ska vara väl förtrogna med vad som gäller enligt lagstiftningen om insider- och insynsställning samt mutor och otillbörlig påverkan.

https://www.sparlan.se/images/icon_200x200.png